Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Rat VEGFA ORF clone (AY033506.1)

Cat.No.
CDCB156479
Rat VEGFA ORF clone (AY033506.1)
Description
ORF Clone of Rattus norvegicus vascular endothelial growth factor A DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORFSize
573 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAACTTTC TGCTCTCTTG GGTGCACTGG ACCCTGGCTT TACTGCTGTA CCTCCACCAT GCCAAGTGGT CCCAGGCTGC ACCCACGACA GAAGGGGAGC AGAAAGCCCA TGAAGTGGTG AAGTTCATGG ACGTCTACCA GCGCAGCTAT TGCCGTCCAA TTGAGACCCT GGTGGACATC TTCCAGGAGT ACCCCGATGA GATAGAGTAT ATCTTCAAGC CGTCCTGTGT GCCCCTAATG CGGTGTGCGG GCTGCTGCAA TGATGAAGCC CTGGAGTGCG TGCCCACGTC GGAGAGCAAC GTCACTATGC AGATCATGCG GATCAAACCT CACCAAAGCC AGCACATAGG AGAGATGAGC TTCCTGCAGC ATAGCAGATG TGAATGCAGA CCAAAGAAAG ATAGAACAAA GCCAGAAAAT CACTGTGAGC CTTGTTCAGA GCGGAGAAAG CATTTGTTTG TCCAAGATCC GCAGACGTGT AAATGTTCCT GCAAAAACAC AGACTCGCGT TGCAAGGCGA GGCAGCTTGA GTTAAACGAA CGTACTTGCA GATGTGACAA GCCAAGGCGG TGA
Species
Rat
Gene Information
Gene Name
Rattus norvegicus vascular endothelial growth factor A DNA.
VEGFA
Vegf; VEGF164; Vegfa
AY033506.1

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.