Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human RGS1 ORF clone (BC015510)

Cat.No.
CDCB157953
Description
ORF Clone of Homo sapiens regulator of G-protein signaling 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
591 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCCAGGAA TGTTCTTCTC TGCTAACCCA AAGGAATTGA AAGGAACCAC TCATTCACTT CTAGACGACA AAATGCAAAA AAGGAGGCCA AAGACTTTTG GAATGGATAT GAAAGCATAC CTGAGATCTA TGATCCCACA TCTGGAATCT GGAATGAAAT CTTCCAAGTC CAAGGATGTA CTTTCTGCTG CTGAAGTAAT GCAATGGTCT CAATCTCTGG AAAAACTTCT TGCCAACCAA ACTGGTCAAA ATGTCTTTGG AAGTTTCCTA AAGTCTGAAT TCAGTGAGGA GAATATTGAG TTCTGGCTGG CTTGTGAAGA CTATAAGAAA ACAGAGTCTG ATCTTTTGCC CTGTAAAGCA GAAGAGATAT ATAAAGCATT TGTGCATTCA GATGCTGCTA AACAAATCAA TATTGACTTC CGCACTCGAG AATCTACAGC CAAGAAGATT AAAGCACCAA CCCCCACGTG TTTTGATGAA GCACAAAAAG TCATATATAC TCTTATGGAA AAGGACTCTT ATCCCAGGTT CCTCAAATCA GATATTTACT TAAATCTTCT AAATGACCTG CAGGCTAATA GCCTAAAGTG A
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens regulator of G-protein signaling 1 DNA.
RGS1
1R20, BL34, IER1, IR20
BC015510

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.