Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human RAB6C ORF clone (BC120999)

Cat.No.
CDCB157751
Description
ORF Clone of Homo sapiens RAB6C, member RAS oncogene family DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
765 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCCGCGG GCGGAGACTT CGGGAATCCG CTGAGGAAAT TCAAGCTGGT GTTCCTGGGG GAGCAAAGCG TTGCAAAGAC ATCTTTGATC ACCAGATTCA GGTATGACAG TTTTGACAAC ACCTATCAGG CAATAATTGG CATTGACTTT TTATCAAAAA CTATGTACTT GGAGGATGGA ACAATCGGGC TTCGGCTGTG GGATACGGCG GGTCAGGAAC GTCTCCGTAG CCTCATTCCC AGGTACATCC GTGATTCTGC TGCAGCTGTA GTAGTTTACG ATATCACAAA TGTTAACTCA TTCCAGCAAA CTACAAAGTG GATTGATGAT GTCAGAACAG AAAGAGGAAG TGATGTTATC ATCACGCTAG TAGGAAATAG AACAGATCTT GCTGACAAGA GGCAAGTGTC AGTTGAGGAG GGAGAGAGGA AAGCCAAAGG GCTGAATGTT ACGTTTATTG AAACTAGGGC AAAAACTGGA TACAATGTAA AGCAGCTCTT TCGACGTGTA GCAGCAGCTT TGCCGGGAAT GGAAAGCACA CAGGACGGAA GCAGAGAAGA CATGAGTGAC ATAAAACTGG AAAAGCCTCA GGAGCAAACA GTCAGCGAAG GGGGTTGTTC CTGCTACTCT CCCATGTCAT CTTCAACCCT TCCTCAGAAG CCCCCTTACT CTTTCATTGA CTGCAGTGTG AATATTGGCT TGAACCTTTT CCCTTCATTA ATAACGTTTT GCAATTCATC ATTGCTGCCT GTCTCGTGGA GGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens RAB6C, member RAS oncogene family DNA.
RAB6C
WTH3
BC120999

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.