Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human RAB22A ORF clone (BC015710)

Cat.No.
CDCB158997
Description
ORF Clone of Homo sapiens RAB22A, member RAS oncogene family DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence except for the point mutation termination codon TGA/TAA not causing the amino acid variation.
ORF Size
585 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCGCTGA GGGAGCTCAA AGTGTGTCTG CTCGGGGATA CAGGTGTAGG TAAATCGAGT ATTGTGTGGC GGTTTGTGGA AGACAGTTTT GATCCAAACA TCAACCCAAC AATAGGGGCA TCTTTTATGA CCAAGACTGT CCAGTACCAA AATGAGCTAC ATAAATTCCT AATCTGGGAT ACAGCTGGAC AAGAACGATT TCGTGCCTTA GCACCAATGT ACTATCGAGG GTCGGCTGCA GCTATAATCG TTTATGATAT CACAAAAGAA GAGACATTTT CAACATTAAA GAATTGGGTG AAAGAGCTTC GACAGCATGG CCCACCTAAT ATTGTAGTTG CCATTGCAGG AAATAAATGT GATCTTATCG ATGTAAGAGA AGTCATGGAG AGAGATGCAA AGGACTACGC CGACTCTATT CATGCAATTT TTGTAGAGAC CAGCGCAAAA AACGCGATAA ACATAAATGA ACTCTTTATA GAAATTAGTC GAAGAATTCC ATCCACTGAC GCCAACCTGC CATCTGGCGG TAAGGGCTTC AAACTCCGAA GACAGCCTTC AGAGCCAAAG CGGAGCTGCT GCTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens RAB22A, member RAS oncogene family DNA.
Gene Symbol
RAB22A
Synonyms
RAB22A
mRNA Refseq
BC015710

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.