Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-208-144-6005 (Europe)
  Email:

Human PFDN4 ORF clone (BC010953)

Cat.No.
CDCB159345
Description
ORF Clone of Homo sapiens prefoldin subunit 4 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence except for the point mutation 177 T/A not causing the amino acid variation.
ORF Size
405 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCGGCCA CCATGAAGAA GGCGGCTGCA GAAGATGTCA ATGTTACTTT CGAAGATCAA CAAAAGATAA ACAAATTTGC ACGGAATACA AGTAGAATCA CAGAGCTGAA GGAAGAAATA GAAGTAAAAA AGAAACAACT CCAAAACCTA GAAGATGCTT GTGATGACAT CATGCTAGCA GATGATGATT GCTTAATGAT ACCTTATCAA ATTGGTGATG TCTTCATTAG CCATTCTCAA GAAGAAACGC AAGAAATGTT AGAAGAAGCA AAGAAAAATT TGCAAGAAGA AATTGACGCC TTAGAATCCA GAGTGGAATC AATTCAGCGA GTGTTAGCAG ATTTGAAAGT TCAGTTGTAT GCAAAATTCG GGAGCAACAT AAACCTTGAA GCTGATGAAA GTTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens prefoldin subunit 4 DNA.
Gene Symbol
PFDN4
Synonyms
C1, PFD4, PFDN4
mRNA Refseq
BC010953

For research use only. Not intended for any clinical use.

Quick Inquiry

Verification code