Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human IMPA1 ORF clone (NM_005536.3)

Cat.No.
CDCB157585
Description
ORF Clone of Homo sapiens inositol(myo)-1(or 4)-monophosphatase 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
834 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCTGATC CTTGGCAGGA ATGCATGGAT TATGCAGTAA CTCTAGCAAG ACAAGCTGGA GAGGTAGTTT GTGAAGCTAT AAAAAATGAA ATGAATGTTA TGCTGAAAAG TTCTCCAGTT GATTTGGTAA CTGCTACGGA CCAAAAAGTT GAAAAAATGC TTATCTCTTC CATAAAGGAA AAGTATCCAT CTCACAGTTT CATTGGTGAA GAATCTGTGG CAGCTGGGGA AAAAAGTATC TTAACCGACA ACCCCACATG GATCATTGAC CCTATTGATG GAACAACTAA CTTTGTACAT AGATTTCCTT TTGTAGCTGT TTCAATTGGC TTTGCTGTAA ATAAAAAGAT AGAATTTGGA GTTGTGTACA GTTGTGTGGA AGGCAAGATG TACACTGCCA GAAAAGGAAA AGGTGCCTTT TGTAATGGTC AAAAACTACA AGTTTCACAA CAAGAAGATA TTACCAAATC TCTCTTGGTG ACTGAGTTGG GCTCTTCCAG AACACCAGAG ACTGTGAGAA TGGTTCTTTC TAATATGGAA AAGCTTTTTT GCATTCCTGT TCATGGGATC CGGAGTGTTG GAACAGCAGC TGTTAATATG TGCCTTGTGG CAACTGGCGG AGCAGATGCA TATTATGAAA TGGGAATTCA CTGCTGGGAT GTTGCAGGAG CTGGCATTAT TGTTACTGAA GCTGGTGGCG TGCTAATGGA TGTTACAGGT GGACCATTTG ATTTGATGTC ACGAAGAGTA ATTGCTGCAA ATAATAGAAT ATTAGCAGAA AGGATAGCTA AAGAAATTCA GGTTATACCT TTGCAACGAG ACGACGAAGA TTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens inositol(myo)-1(or 4)-monophosphatase 1 DNA.
IMPA1
IMP, IMPA
NM_005536.3

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.