Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human GSTO1 ORF clone (BC000127)

Cat.No.
CDCB159207
Human GSTO1 ORF clone (BC000127)
Description
ORF Clone of Homo sapiens glutathione S-transferase omega 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORFSize
726 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCCGGGG AGTCAGCCAG GAGCTTGGGG AAGGGAAGCG CGCCCCCGGG GCCGGTCCCG GAGGGCTCGA TCCGCATCTA CAGCATGAGG TTCTGCCCGT TTGCTGAGAG GACGCGTCTA GTCCTGAAGG CCAAGGGAAT CAGGCATGAA GTCATCAATA TCAACCTGAA AAATAAGCCT GAGTGGTTCT TTAAGAAAAA TCCCTTTGGT CTGGTGCCAG TTCTGGAAAA CAGTCAGGGT CAGCTGATCT ACGAGTCTGC CATCACCTGT GAGTACCTGG ATGAAGCATA CCCAGGGAAG AAGCTGTTGC CGGATGACCC CTATGAGAAA GCTTGCCAGA AGATGATCTT AGAGTTGTTT TCTAAGGTGC CATCCTTGGT AGGAAGCTTT ATTAGAAGCC AAAATAAAGA AGACTATGCT GGCCTAAAAG AAGAATTTCG TAAAGAATTT ACCAAGCTAG AGGAGGTTCT GACTAATAAG AAGACGACCT TCTTTGGTGG CAATTCTATC TCTATGATTG ATTACCTCAT CTGGCCCTGG TTTGAACGGC TGGAAGCAAT GAAGTTAAAT GAGTGTGTAG ACCACACTCC AAAACTGAAA CTGTGGATGG CAGCCATGAA GGAAGATCCC ACAGTCTCAG CCCTGCTTAC TAGTGAGAAA GACTGGCAAG GTTTCCTAGA GCTCTACTTA CAGAACAGCC CTGAGGCCTG TGACTATGGG CTCTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens glutathione S-transferase omega 1 DNA.
GSTO1
RP11-99N20.1, DKFZp686H13163, GSTO 1-1, GSTTLp28, P28, SPG-R, GSTO1
BC000127

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.