Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human FRG1 ORF clone (BC053997)

Cat.No.
CDCB157828
Human FRG1 ORF clone (BC053997)
Description
ORF Clone of Homo sapiens FSHD region gene 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORFSize
777 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCCGAGT ACTCCTACGT GAAGTCTACC AAGCTCGTGC TCAAGGGAAC CAAGACGAAG AGTAAGAAGA AAAAGAGCAA AGATAAGAAA AGAAAAAGAG AAGAAGATGA AGAAACCCAG CTTGATATTG TTGGAATCTG GTGGACAGTA ACAAACTTTG GTGAAATTTC AGGAACCATA GCCATTGAAA TGGATAAGGG AACCTATATA CATGCACTCG ACAATGGTCT TTTTACCCTG GGAGCTCCAC ACAAAGAAGT TGATGAGGGC CCTAGTCCTC CAGAGCAGTT TACGGCTGTC AAATTATCTG ATTCCAGAAT CGCCCTGAAG TCTGGCTATG GAAAATATCT TGGTATAAAT TCAGATGGAC TTGTTGTTGG GCGTTCAGAT GCAATTGGAC CAAGAGAACA ATGGGAACCA GTCTTTCAAA ATGGGAAAAT GGCTTTGTTG GCCTCAAATA GCTGCTTTAT TAGATGCAAT GAAGCAGGGG ACATAGAAGC AAAAAGTAAA ACAGCAGGAG AAGAAGAAAT GATCAAGATT AGATCCTGTG CTGAAAGAGA AACCAAGAAA AAAGATGACA TTCCAGAAGA AGACAAAGGA AATGTAAAAC AATGTGAAAT CAATTATGTA AAGAAATTTC AGAGCTTCCA AGACCACAAA CTTAAAATAA GTAAAGAAGA CAGTAAAATT CTTAAAAAGG CTCGGAAAGA TGGATTTTTG CATGAGACGC TTCTGGACAG GAGAGCCAAA TTGAAAGCCG ACAGATACTG CAAGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens FSHD region gene 1 DNA.
FRG1
FSG1, FRG1A
BC053997

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.