Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human EMB ORF clone (BC059398)

Cat.No.
CDCB159762
Description
ORF Clone of Homo sapiens embigin homolog (mouse) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
984 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCGCGCCC TCCCCGGCCT GCTGGAGGCC AGGGCGCGTA CGCCCCGGCT GCTCCTCCTC CAGTGCCTTC TCGCTGCCGC GCGCCCAAGC TCGGCGGACG GCAGTGCCCC AGATTCGCCT TTTACAAGTC CACCTCTCAG AGAAGAAATA ATGGCAAATA ACTTTTCCTT GGAGAGTCAT AACATATCAC TGACTGAACA TTCTAGTATG CCAGTAGAAA AAAATATCAC TTTAGAAAGG CCTTCTAATG TAAATCTCAC ATGCCAGTTC ACAACATCTG GGGATTTGAA TGCAGTAAAT GTGACTTGGA AAAAAGATGG TGAACAACTT GAGAATAATT ATCTTGTCAG TGCAACAGGA AGCACCTTGT ATACCCAATA CAGGTTCACC ATCATTAATA GCAAACAAAT GGGAAGTTAT TCTTGTTTCT TTCGAGAGGA AAAGGAACAA AGGGGAACAT TTAATTTCAA AGTCCCTGAA CTTCATGGGA AAAACAAGCC ATTGATCTCT TACGTAGGGG ATTCTACTGT CTTGACATGT AAATGTCAAA ATTGTTTTCC TTTAAATTGG ACCTGGTACA GTAGTAATGG GAGTGTAAAG GTTCCTGTTG GTGTTCAAAT GAATAAATAT GTGATCAATG GAACATATGC TAACGAAACA AAGCTGAAGA TAACACAACT TTTGGAGGAA GATGGGGAAT CTTACTGGTG CCGTGCACTA TTCCAATTAG GCGAGAGTGA AGAACACATT GAGCTTGTGG TGCTGAGCTA TTTGGTGCCC CTCAAACCAT TTCTTGTAAT AGTGGCTGAG GTGATTCTTT TAGTGGCCAC CATTCTGCTT TGTGAAAAGT ACACACAAAA GAAAAAGAAG CACTCAGATG AGGGGAAAGA ATTTGAGCAG ATTGAACAGC TGAAATCAGA TGATAGCAAT GGTATAGAAA ATAATGTCCC CAGGCATAGA AAAAATGAGT CTCTGGGCCA GTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens embigin homolog (mouse) DNA.
EMB
EMB
BC059398

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.