Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CLYBL ORF clone (BC034360)

Cat.No.
CDCB160106
Human CLYBL ORF clone (BC034360)
Description
ORF Clone of Homo sapiens citrate lyase beta like DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORFSize
1023 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCGCTAC GTCTGCTGCG GAGGGCGGCG CGCGGAGCTG CGGCGGCGGC GCTGCTGAGG CTGAAAGCGT CTCTAGCAGC TGATATCCCC AGACTTGGAT ATAGTTCCTC ATCCCATCAC AAGTACATCC CCCGGAGGGC AGTGCTTTAT GTACCTGGAA ATGATGAAAA GAAAATAAAG AAGATTCCAT CCCTGAATGT AGATTGTGCA GTGCTCGACT GTGAGGATGG AGTGGCTGCA AACAAAAAGA ATGAAGCTCG ACTGAGAATT GTAAAAACTC TTGAAGACAT TGATCTGGGC CCTACTGAAA AATGTGTGAG AGTCAACTCA GTTTCCAGTG GTCTGGCGGA AGAAGACCTA GAGACCCTTT TGCAATCCCG GGTCCTTCCT TCCAGCCTGA TGCTACCAAA GGTGGAAAGT CCTGAAGAAA TCCAGTGGTT TGCAGACAAA TTTTCATTCC ACTTAAAAGG CCGAAAACTT GAACAACCAA TGAATTTAAT CCCTTTTGTG GAAACTGCAA TGGGTTTGCT CAATTTTAAG GCAGTGTGTG AAGAAACCCT GAAGGTCGGG CCTCAAGTAG GTCTCTTTCT AGATGCAGTC GTTTTTGGAG GAGAAGACTT TCGAGCCAGC ATAGGTGCAA CAAGTAGTAA AGAAACCCTG GATATTCTCT ACGCCCGGCA AAAGATTGTT GTCATAGCGA AAGCCTTTGG TCTCCAAGCC GTAGATCTGG TGTACATTGA CTTTCGAGAT GGAGCTGGGC TGCTTAGACA GTCACGAGAA GGAGCCGCCA TGGGCTTCAC TGGTAAGCAG GTGATTCACC CTAACCAAAT TGCCGTGGTC CAGGAGCAGT TTTCTCCTTC CCCTGAAAAA ATTAAGTGGG CTGAAGAACT GATTGCTGCC TTTAAAGAAC ATCAACAATT AGGAAAGGGG GCCTTTACTT TCCAAGGGAG TATGATCGAC ATGCCATTAC TGAAGCAGGC CCAGAACACT GTTACGCTTG CCACCTCCAT CAAGGAAAAA TGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens citrate lyase beta like DNA.
CLYBL
CLB; bA134O15.1; CLYBL
BC034360

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.