Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CBX5 ORF clone (BC006821)

Cat.No.
CDCB158839
Description
ORF Clone of Homo sapiens chromobox homolog 5 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
576 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGGAAAGA AAACCAAGCG GACAGCTGAC AGTTCTTCTT CAGAGGATGA GGAGGAGTAT GTTGTGGAGA AGGTGCTAGA CAGGCGCGTG GTTAAGGGAC AAGTGGAATA TCTACTGAAG TGGAAAGGCT TTTCTGAGGA GCACAATACT TGGGAACCTG AGAAAAACTT GGATTGCCCT GAGCTAATTT CTGAATTTAT GAAAAAGTAT AAGAAGATGA AGGAGGGTGA AAATAATAAA CCCAGGGAGA AGTCAGAAAG TAACAAGAGG AAATCCAATT TCTCAAACAG TGCCGATGAC ATCAAATCTA AAAAAAAGAG AGAGCAGAGC AATGATATCG CTCGGGGCTT TGAGAGAGGA CTGGAACCAG AAAAGATCAT TGGGGCAACA GATTCCTGTG GTGATTTAAT GTTCCTAATG AAATGGAAAG ACACAGATGA AGCTGACCTG GTTCTTGCAA AAGAAGCTAA TGTGAAATGT CCACAAATTG TGATAGCATT TTATGAAGAG AGACTGACAT GGCATGCATA TCCTGAGGAT GCGGAAAACA AAGAGAAAGA AACAGCAAAG AGCTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens chromobox homolog 5 DNA.
CBX5
HP1, HP1A
BC006821

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.