Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human AKR1C3 ORF clone (BC001479)

Cat.No.
CDCB159384
Human AKR1C3 ORF clone (BC001479)
Description
ORF Clone of Homo sapiens aldo-keto reductase family 1, member C3 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORFSize
972 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGATTCCA AACACCAGTG TGTAAAGCTA AATGATGGCC ACTTCATGCC TGTATTGGGA TTTGGCACCT ATGCACCTCC AGAGGTTCCA AGAAGTAAAG CTTTGGAGGT CACAAAATTA GCAATAGAAG CTGGGTTCCG CCATATAGAT TCTGCTCATT TATACAATAA TGAGGAGCAG GTTGGACTGG CCATCCGAAG CAAGATTGCA GATGGCAGTG TGAAGAGAGA AGACATATTC TACACTTCAA AGCTTTGGTC CACTTTTCAT CGACCAGAGT TGGTCCGACC AGCCTTGGAA AACTCACTGA AAAAAGCTCA ATTGGACTAT GTTGACCTCT ATCTTATTCA TTCTCCAATG TCTCTAAAGC CAGGTGAGGA ACTTTCACCA ACAGATGAAA ATGGAAAAGT AATATTTGAC ATAGTGGATC TCTGTACCAC CTGGGAGGCC ATGGAGAAGT GTAAGGATGC AGGATTGGCC AAGTCCATTG GGGTGTCAAA CTTCAACCGC AGGCAGCTGG AGATGATCCT CAACAAGCCA GGACTTAAGT ACAAGCCTGT CTGCAACCAG GTAGAATGTC ATCCGTATTT CAACCGGAGT AAATTGCTAG ATTTCTGCAA GTCGAAAGAT ATTGTTCTGG TTGCCTATAG TGCTCTGGGA TCTCAACGAG ACAAACGATG GGTGGACCCG AACTCCCCGG TGCTCTTGGA GGACCCAGTC CTTTGTGCCT TGGCAAAAAA GCACAAGCGA ACCCCAGCCC TGATTGCCCT GCGCTACCAG CTGCAGCGTG GGGTTGTGGT CCTGGCCAAG AGCTACAATG AGCAGCGCAT CAGACAGAAC GTGCAGGTTT TTGAGTTCCA GTTGACTGCA GAGGACATGA AAGCCATAGA TGGCCTAGAC AGAAATCTCC ACTATTTTAA CAGTGATAGT TTTGCTAGCC ACCCTAATTA TCCATATTCA GATGAATATT AA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens aldo-keto reductase family 1, member C3 DNA.
AKR1C3
DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, KIAA0119, PGFS, hluPGFS, AKR1C3
BC001479

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.